Werken aan werkvermogen

De arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer, gezond en gelukkig aan de slag is en blijft. In een participatieve samenleving is iedereen erbij gebaat dat mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Hoe goed iemand zijn werk kan uitvoeren, zowel geestelijk als lichamelijk, wordt het 'werkvermogen' genoemd. Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd. Het is zaak om er gedurende de ganse loopbaan regelmatig bij stil te staan en er zo voor te zorgen dat het werkvermogen behouden blijft of verbeterd kan worden. Lees verder bij Work-Ability Index!

Huis van Werkvermogen

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, worden samengevat in het Huis van Werkvermogen. Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen. Een dak staat pas stevig op een huis als alle verdiepingen in orde zijn. Is een verdieping aan renovatie toe, dan vermindert dit het werkvermogen. Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen -die staan voor wat de werknemer kan en wil- in evenwicht zijn met de vierde verdieping -die aangeeft wat de organisatie verlangt. De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de werknemer. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Work-Ability Index (WAI)

De Work Ability Index meet het werkvermogen van medewerkers. Het werkvermogen kan veranderen tijdens een arbeidsloopbaan. Welke factoren zijn daarop van invloed? Bijvoorbeeld werkstress of een disbalans tussen werk en privé. Dit geldt voor zowel jonge als oudere werknemers. De WAI geeft inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen. Door dit inzicht is het mogelijk om het werk beter af te stemmen op de persoon, wat ervoor zorgt dat iemand op een gezonde manier met plezier kan werken. 

De WAI is eenvoudig, praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar. Het instrument is uitgebreid wetenschappelijk getest en heeft zijn nut in Finland en daarbuiten ruimschoots bewezen. Zo is aangetoond dat een lage score op de WAI-vragenlijst een verhoogd risico geeft op verminderde inzetbaarheid in de toekomst op de arbeidsmarkt.

De WAI biedt werknemers en werkgevers de kans om iemands langdurige inzetbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen. Op grond daarvan zijn tijdig maatregelen te nemen die uitval en arbeidsongeschiktheid verminderen of zelfs voorkomen. De WAI verdient dan ook een vaste plaats in het gezondheids-, ziekteverzuim-, arbo- en personeelsbeleid van organisaties. Deze verankering in de rest van het beleid is van belang, omdat de WAI slechts een ondersteunend middel is en geen doel op zich. Om de toepassing van de WAI succesvol te maken, is het verder essentieel dat duurzame inzetbaarheid hoog op de bestuurlijke agenda van organisaties staat.
 

Toepassingsgebied WAI:

  • Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers
  • Ouderen beleid
  • Voorkomen van verzuim
  • Persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers

Ook voor uw organisatie is de WAI interessant om uw medewerker duurzaam inzetbaar te houden. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.