Verzuimabonnement INTENSIEF

Intensieve verzuimbegeleiding gericht op verzuimverlaging

Ons verzuimabonnement INTENSIEF staat voor een intensieve verzuimaanpak, waardoor het verzuim aanzienlijk daalt. Kenmerkend is de vroegtijdige interventie (verzuimintake op de eerste verzuimdag), ziekmelden bij Arbo Concern en de telefonische vervolgconsults door onze verzuimbegeleiders. Hierbij staan werkhervatting, benutten van restcapaciteit en de inzet van de juiste deskundigen centraal. Door deze aanpak wordt een verzuimdrempel opgeworpen en de verzuimduur aanzienlijk verkort!
 
Dit abonnement is inclusief alle telefonische consults, rapportages en reïntegratieactiviteiten door onze verzuimbegeleiders tijdens de eerste zes weken van het verzuim. De verzuimbegeleiding start op de eerste verzuimdag met de verzuimintake (direct bij de ziekmelding). Hierdoor heeft u direct grip op het verzuim en het terugdringen ervan. Door deze aanpak worden resultaten geboekt waarbij het verzuim met 2 tot 5% per jaar daalt! Bij dit abonnement kunt u casemanagement en medische (Poortwachter)verrichtingen inkopen op basis van verrichtingen. Dat is voordelig als uw organisatie een hoog verzuim heeft.
 

Kenmerken:

  • Uw medewerker meldt zich ook ziek bij Arbo Concern
  • Verzuimintake op de eerste verzuimdag (gericht op werkhervatting)
  • Wekelijkse verzuimconsults uitgevoerd door onze verzuimbegeleiders
  • Intensieve verzuimbegeleiding gericht op verzuimreductie!
  • Opbouw verzuimdossier conform Wet Verbetering Poortwachter

Tarieven:

Standaard € 95,00 per medewerker
100+ medewerkers € 92,50 per medewerker
250+ medewerkers € 89,00 per medewerker

Bekijk en vergelijk de inhoud van onze verzuimpakketten