Wat doet een bedrijfsarts wanneer uw medewerker ziek is?

09/09/2020 Verzuim
Wat doet een bedrijfsarts wanneer uw medewerker ziek is?

Volgens de Arbowet bent u verplicht een bedrijfsarts in te schakelen als u werknemer 6 weken ziek is. Het is echter aan te raden uw arbodienstverlener al eerder in te schakelen na de ziekmelding. De bedrijfsarts werkt met u samen aan de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Nu vraagt u zich misschien af wat de bedrijfsarts precies voor u en uw werknemer doet tijdens het verzuim. In dit artikel leest u hier meer over.

Als uw werknemer ziek is bent u verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. In de tussentijd betaalt u het loon door. Dit kost u al gauw 250 euro per dag. Door op tijd te starten met verzuimbegeleiding en re-integratie bespaart u veel kosten en voldoet u aan de wet. Daarnaast bent u dan ook beter op de hoogte wanneer uw werknemer weer aan de slag kan. Tevens is uw werknemer verplicht mee te werken aan de re-integratie door bijvoorbeeld tijdelijk andere taken op zich te nemen of een training te volgen.

 

Wanneer schakelt u een bedrijfsarts in?

Wettelijk gezien moet u samenwerken met een bedrijfsarts. Deze is betrokken bij een aantal verplichte stappen van Wet verbetering poortwachter. Zo moet u de bedrijfsarts onder andere worden ingeschakeld voor verzuimbegeleiding en voor re-integratie van uw werknemers. U heeft afspraken gemaakt met uw arbodienst hoe en wanneer u de ziekmelding doet. Idealiter is dit binnen een week. Wanneer het na één of twee weken erop lijkt dat uw werknemer langere tijd ziek blijkt, moet u aan de bel trekken. Uiterlijk na 6 weken heeft uw werknemer een gesprek met de bedrijfsarts.

Hoe eerder u start met de verzuimbegeleiding en re-integratie, hoe groter de kans dat uw medewerker sneller weer op de werkvloer te vinden is. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u in ieder geval na twee jaar bij het UWV aantonen dat u alles heeft gedaan om uw werknemer weer gezond en aan het werk te krijgen. Zo voorkomt u dat u mogelijk het loon van uw zieke medewerker langer moet doorbetalen dan twee jaar.

Wat doet de bedrijfsarts tijdens het verzuim?

Bedrijfsartsen hebben vaak het imago dat ze niet objectief zijn, omdat zij ingehuurd worden door de werkgever. Echter, is de bedrijfsarts er voor zowel werknemer als werkgever. Zijn of haar doel is om erachter te komen waar uw medewerker tegenaan loopt en hem of haar weer lekker in zijn of haar vel te laten zitten. Dit is breder dan het medische gedeelte: ook de werk-privébalans, de leefstijl en de arbeidsomstandigheden passeren de revue. Hoe beter het gaat met uw medewerker, hoe sneller hij of zij voor u weer productie kan draaien.

Verzuimbegeleiding van een bedrijfsarts bestaat doorgaans uit gesprekken, vragenlijsten en analyse, onderzoek, advies en evaluatie. Het werk van de bedrijfsarts start met het beoordelen van de arbeids(on)geschiktheid van uw werknemer binnen de eerste 6 weken na de ziekmelding.

 

Week 1. De ziekmelding

Het begint met de ziekmelding. U geeft tijdig aan uw arbodienst door dat uw medewerker ziek is. Het liefst doet u dit binnen een week. De arbodienst of bedrijfsarts gaat dan al aan de slag om de terugkeer van uw werknemer naar de werkvloer mogelijk te maken. Dit doet de arts onder andere door advies, maar binnen 6 weken hoort uw medewerker ook een eerste gesprek te hebben met een bedrijfsarts.

 

Week 6. De Probleemanalyse

Tijdens het eerste gesprek tussen uw zieke medewerker en de bedrijfsarts maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Aan de hand van dit gesprek schat hij of zij in of er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. De bedrijfsarts beoordeelt de zieke werknemer op arbeids(on)geschiktheid. Kan hij of zij echt niet meer werken en/of is er wel nog iets wat gedaan kan worden? Werkzaamheden en taken van de bedrijfsarts in deze fase zijn onder andere:

 

  • Start van het re-integratiedossier. De bedrijfsarts zal deze verder bijhouden gedurende de verzuimperiode.
  • Met toestemming van de werknemer medische gegevens opvragen van de werknemer.
  • De werknemer indien nodig doorverwijzen naar een specialist, eventueel afgestemd met de huisarts.
  • Een bezoek brengen aan de werkvloer om een beter inzicht te krijgen in waar de klachten van de werknemer vandaan komen: met wie werkt hij/zij? Hoe ziet de omgeving eruit? Welke handelingen moet hij/zij verrichten?
  • Eventuele beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • Beperkingen van de werknemer vaststellen en opnemen in de Probleemanalyse.
  • Mogelijkheden van de werknemer vaststellen en opnemen in de Probleemanalyse.
  • In de Probleemanalyse advies geven over het Plan van Aanpak op te stellen door werknemer en werkgever. De bedrijfsarts neemt hierbij het medisch beroepsgeheim in acht en mag aan u als werkgever geen medische informatie over uw werknemer verschaffen.

 

In de Probleemanalyse staat naast persoonlijke gegevens van uw werknemer, ook meer informatie over het rooster en uren, reden van ziekmelding, de geconstateerde beperkingen van uw medewerker en mogelijkheden om nog wel te werken.

 

Week 8. Het Plan van aanpak

U als werkgever stelt met uw werknemer een Plan van aanpak op. Dit doet u op basis van het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst. Hierbij kunt u hen vragen om advies wat betreft mogelijkheden voor aangepast werk. in het Plan van aanpak staan onder andere de visie van u en uw werknemer wat betreft de arbeidsmogelijkheden. Er worden afspraken over re-integratie in vastgelegd. Denk hierbij aan afspraken over arbeidsinhoud, -omstandigheden, -voorwaarden en -verhouding. Jullie kunnen hier oplossingen bedenken, zoals jobcoaching, bijscholing, aanpassing van het takenpakket, flexibele werkuren, assistentie, thuiswerken of mediation. De bedrijfsarts zal u hierin adviseren en helpen het Plan van aanpak op te stellen.

 

Iedere 6 weken evaluatie

U bent verplicht tijdens het verzuim iedere 6 weken met uw medewerker te evalueren over de voortgang van de re-integratie. Als er uit de gesprekken blijkt dat het Plan van aanpak gewijzigd moet worden dan doet u dit en legt u deze vast in de evaluatie. Daarnaast is het verstandig om de voortgang van de re-integratie te bespreken met de bedrijfsarts. Hij of zij kan u adviseren in (eventueel gewijzigde) arbeids(on)geschiktheid van uw werknemer en de eventuele mogelijkheden. Samen kunnen jullie bijvoorbeeld bespreken wat de mogelijkheden zijn van re-integreren buiten het bedrijf. De bedrijfsarts geeft advies in welke werkzaamheden eventueel extern uitgevoerd kunnen worden door uw werknemer.

Hoe eerder u start met de verzuimbegeleiding en re-integratie, hoe groter de kans dat uw medewerker sneller weer op de werkvloer te vinden is.

Week 42. Verzuimmelding bij UWV

Als uw medewerker langdurig ziek is en nog niet aan het werk kan bij 42 werken doet meldt u dit bij het UWV via het werkgeversportaal. De bedrijfsarts of arbodienst kan dit ook voor u doen.

 

Week 52. Evaluatie eerste jaar

Tegen het einde van het eerste ziektejaar is het tijd voor evaluatie van de re-integratie. Ook kijken jullie vooruit naar het nieuwe jaar. Als uw medewerker nog niet aan het werk is, kan de bedrijfsarts wederom deskundig advies geven over de volgende stappen.

 

Week 87 - 93. Re-integratieverslag en WIA aanvraag

Als uw werknemer bijna twee jaar ziek is, wil hij of zij hoogstwaarschijnlijk een WIA-aanvraag doen. Om dit te kunnen doen moet een reïntegratieverslag worden opgesteld met de volgende documenten: de probleemanalyse en eventuele bijstelling hiervan; het plan van aanpak; (eerstejaars)evaluatie; actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst en een eindevaluatie. De bedrijfsarts op een rijtje wat de mogelijkheden zijn om uw zieke werknemer om weer te laten werken.

Misschien ook interessant

Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim voor werkgevers
Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim bepalen voor een groot deel hoe u als werkgever ziekteverzuim tegengaat. Een stijgend ziekteverzuim kan wijzen op dieperliggende problemen binnen uw organisatie of bedrijf en vereist een zorgvuldige en wettelijk onderbouwde aanpak. In deze blog verkennen wij een aantal arbeidsrechtelijke aspecten die van belang zijn bij ziekteverzuim, en bieden wij praktische handvatten voor een effectief verzuimbeleid.
De wet verbetering poortwachter en het belang hiervan voor het beheersen van langdurig ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar geven onmiskenbaar een zorgwekkende trend aan in het ziekteverzuim. Waar in het eerste kwartaal van 2014 het gemiddeld ziekteverzuim nog 4% was, liep dit op tot een record van 6,3% in het eerste kwartaal van 2022. Ondanks dat het ziekteverzuim sindsdien is teruggelopen blijft het belangrijk voor HR-professionals en werkgevers om effectieve strategieën te implementeren voor het beheersen van ziekteverzuim. De Wet verbetering poortwachter speelt hierin een cruciale rol, waarbij het doel is langdurig verzuim te verminderen en een vlotte re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.
Wetgeving omtrent ziekteverzuim waar u als werkgever van op de hoogte moet zijn
We leven in historische tijden. Nog nooit sinds de jaren zeventig hadden werkgevers zoveel moeite om aan personeel te komen en nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. De piek was in de zomer van 2022. 143 vacatures op elke 100 werklozen. Arbeidskrapte leidde tot oplopende werkdruk bij werknemers en die leidde weer op zijn beurt tot hoger ziekteverzuim. De krapte op de arbeidsmarkt is iets afgenomen maar zal aanhouden. Daarom is het belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van wetgeving omtrent ziekteverzuim. Als een werknemer ziek wordt heeft u de wettelijke verplichting om samen met de zieke werknemer te zorgen voor een zo goed mogelijk herstel en reintegratie. Daarom besteden we in deze blog aandacht aan de wetgeving waarvan u op de hoogte moet zijn. Relevante wetten, een stappenplan bij ziekteverzuim en uw verantwoordelijkheden als werkgever bij ziekteverzuim.