Algemene voorwaarden

ArboConcern

van ‘Arbo Concern BV’ statutair gevestigd in Noordwijk verder te noemen Arbo Concern. Kamer van Koophandel nr. 27347330.
 

1. Algemeen
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Arbo Concern en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien en voor zover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk met Arbo Concern is overeengekomen.
1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Arbo Concern de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
1.4 De dienstverlening welke voortkomt uit de Arbo Concern verzuimabonnementen heeft, tenzij anders overeengekomen, louter en alleen betrekking op actieve dienstverbanden in de eerste 104 weken van het verzuim. Eventuele (re-integratie)diensten na deze periode zijn op kosten van de opdrachtgever.

 

2. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten van Arbo Concern is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

3. Grondslag offertes
Offertes van Arbo Concern zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te hebben verstrekt. Arbo Concern zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', tenzij anders wordt overeengekomen.

 

4. Ter beschikking stelling van faciliteiten door de opdrachtgever en voorwaarden
De opdrachtgever stelt ter uitvoering van overeengekomen werkzaamheden op locatie een werkkamer met bureau, telefoon, dataverbinding (internetaansluiting) en een wachtruimte ter beschikking. De opdrachtgever verleent personeel van Arbo Concern toegang tot alle werkplekken, zo nodig onder het nemen van maatregelen en geeft alle medewerking aan Arbo Concern om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden.

 

5. Vertrouwelijkheid
5.1. Arbo Concern is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Arbo Concern zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
5.2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Arbo Concern aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Arbo Concern, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage, buiten doel en strekking waarvoor de rapportages zijn opgemaakt, ter beschikking stellen.

 

6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Arbo Concern kan bij de opdrachtuitvoering derden betrekken of inschakelen.

 

7. Personeel
7.1. Arbo Concern kan na overleg met of op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel vervangen. De verandering mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.
7.2. De opdrachtgever mag tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen Arbo Concern en de opdrachtgever en binnen één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van Arbo Concern in dienst nemen of voor enige dienstverlening buiten Arbo Concern om inschakelen, dan met schriftelijke toestemming van Arbo Concern.
7.3. Per overtreding van het vorige lid is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,- alsmede € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

 

8. Tarieven en kosten van de opdracht
8.1. Arbo Concern is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de tarieven voor haar diensten te indexeren met een percentage dat zal worden vastgesteld op grond van de optelsom van de volgende onderdelen: (1.) het prijsindexcijfer voor commerciële dienstverlening (69-82) zoals door het CBS in het jaar voorafgaand aan de tariefsverhoging is gepubliceerd, en (2.) indien het ziekteverzuimpercentage zoals gepubliceerd door het CBS in het jaar voorafgaand aan de verhoging hoger ligt dan 4%: het meerdere boven de 4%. Uitzonderingen hierop zijn (1.) het tarief van de bedrijfsarts (en daarop gebaseerde activiteiten); deze kan Arbo Concern tussentijds naar marktconforme tarieven aanpassen, én (2.) bij tussentijdse grote verandering (>4%) van o.a. lonen, (leveranciers)prijzen, belastingen en andere kosten, hetgeen Arbo Concern noodzaakt tot tussentijdse tariefaanpassing of aanpassing van (on)kostenvergoedingen.
8.2. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Arbo Concern een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen. Op basis hiervan kan met terugwerkende kracht een herberekening van de aansluitkosten / (abonnements-)tarieven worden gemaakt en worden doorberekend aan de opdrachtgever.
8.3. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de reiskosten voor werkzaamheden op een niet Arbo Concern locatie vastgesteld op 0,50 euro per kilometer.
8.4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle prijzen en andere bedragen exclusief BTW en op (spreekuur)locaties Arbo Concern.

 

9. Betalingsvoorwaarden
9.1. Afgesproken vaste (abonnements-)tarieven worden maandelijks of per kwartaal bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Arbo Concern.
9.2. Na die vervaldag kan Arbo Concern, na (schriftelijke) sommatie en in gebreke stelling de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling achterwege blijft, kan Arbo Concern met een beroep op de onzekerheidexceptie de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden opschorten.
9.3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
9.4 Mocht de opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, of in geval van  twijfel of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, zal Arbo Concern voorafgaand aan de volgende opdracht een voorschotnota aan de opdrachtgever zenden. De opdracht wordt pas uitgevoerd na betaling van deze voorschotnota.

 

10. Duur, opzegging en ontbinding
10.1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.
10.2. Arbo Concern is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
- indien aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel Arbo Concern op overige redelijke gronden het vermoeden heeft dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen;
- indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichting voldoet. Hieronder is onder meer begrepen: indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of indien de opdrachtgever niet al zijn medewerkers bij Arbo Concern heeft aangemeld. Eén en ander onverminderd alle overige aan Arbo Concern toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.
10.3. Bij het voordoen van de in lid 2 bedoelde omstandigheden, wordt hetgeen Arbo Concern van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

 

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Indien een overeenkomst, waarbij een vast declaratiebedrag is overeengekomen, door een der partijen tussentijds wordt beëindigd, zal dit volgens de termen van de betreffende overeenkomst geschieden. Een opzeggende opdrachtgever is gehouden over de overeengekomen termijn te betalen. Bij opzegging door Arbo Concern zal tussen partijen naar evenredigheid worden afgerekend. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

12. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk en geschillen over declaraties
12.1. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Arbo Concern de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Bij anderszins blijkend en/of noodzakelijk meerwerk wordt schriftelijke toestemming van de opdrachtgever gevraagd. Over geschillen betreffende declaraties van werkzaamheden en/of tarieven die niet schriftelijk zijn overeengekomen beslissen partijen naar redelijkheid en billijkheid. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen is artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
12.2. Indien Arbo Concern op verzoek of met voor op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Arbo Concern worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Arbo Concern. Arbo Concern is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval een opdrachtgever een medewerker aanmeldt die binnen drie maanden ziek wordt c.q. uitvalt, geldt steeds dat deze op basis van het Arbo Concern abonnement “Basis” zal worden aangesloten en begeleid.

 

13. Termijnen, annulering en “no-show”
13.1. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Arbo Concern zijn diensten verlenen binnen de voor Arbo Concern gangbare termijnen.
13.2. Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex)werknemer komt in ieder geval voor volledig risico van de opdrachtgever/werkgever.
13.3. Annulering van afspraken betreffende individuele (ex)werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
13.4. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 (ex)werknemer dient uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de afgesproken dag te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van een annulering zoals hiervoor bedoeld wordt door Arbo Concern 20% van de voor de afspraak c.q. afspraken overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
13.5. Indien annulering van een afspraak niet of te laat geschiedt, of de (ex)werknemer niet verschijnt (z.g. “no-show”), wordt de voor de afspraak overeengekomen vergoeding bij de werkgever volledig in rekening gebracht, vermeerderd met eventuele aanvullende kosten die Arbo Concern in verband met de te late annulering c.q. “no-show” heeft moeten maken.
13.6. Hetgeen in het voorgaande lid is vastgelegd is ook van toepassing als de werkgever een abonnement met Arbo Concern heeft afgesloten. De kosten van te late annulering en “no-show” maken geen onderdeel uit van de abonnementen die door Arbo Concern worden aangeboden en dienen extra te worden vergoed. 

 

14. Aansprakelijkheid
14.1. Indien Arbo Concern aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2. Arbo Concern is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als (I) is uitgegaan van door óf namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, (II) de opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van alle mogelijke bezwaar-/beroepsmogelijkheden, (III) Arbo Concern niet betrokken/niet actief betrokken is geweest bij de invulling van de bezwaar-/beroepsmogelijkheden, (IV) de opdrachtgever in het Poortwachter verzuimtraject niet - of maar deels - de expertise/experts van Arbo Concern (tijdig) heeft ingezet, (V) de opdrachtgever de adviezen/aanwijzingen van de ingezette experts niet heeft opgevolgd/slechts deels heeft opgevolgd, (VI) de opdrachtgever onder z.g. 'EIGEN REGIE' voornamelijk zelf als casemanager het verzuim begeleid, (VII) de opdrachtgever de toetsingsmogelijkheden op adviezen van onze experts niet (tijdig) hanteert, (VIII) de opdrachtgever niet tot loondoorbetaling verplicht is, óf (IX) als geen (correcte) ziekmelding, binnen één werkdag na ontstaan van het verzuim, in ons verzuimsysteem door opdrachtgever is geregistreerd.
14.3. Indien Arbo Concern aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Arbo Concern beperkt tot maximaal 6 maal de maandelijkse factuurwaarde van de order (of tweemaal de factuurwaarde indien en voor zover per kwartaal wordt gedeclareerd), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 250.000,00.
14.4. Arbo Concern is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Arbo Concern aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Arbo Concern toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.6. Arbo Concern is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Arbo Concern als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
14.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Arbo Concern of zijn ondergeschikten.

 

15. Geschillenregeling
15.1. Voor geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag bevoegd.
15.2. In afwijking op in het vorige lid bepaalde zullen geschillen tussen partijen, ter vrije keuze van Arbo Concern, ook door de bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied de opdrachtgever gevestigd is, beslist kunnen worden.


© Arbo Concern BV

ook beter werken?
stap over naar arboconcern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41