Klachtenreglement Arbo Concern

Arbo Concern

Wat is een klacht

Een klacht is een uiting van onvrede door een belanghebbende over de dienstverlening van de arbodienst in het algemeen of de handelwijze van een medewerker van de arbodienst, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen, met uitzondering van klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts.

Indien een cliënt of diens werkgever het niet eens is met het medisch oordeel van de arts over het wel of niet arbeidsongeschikt zijn, dan kan de werkgever of werknemer een zogenaamd “deskundigenoordeel” aanvragen bij de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). Het doel van het oordeel is dat werknemer en werkgever er samen uit kunnen komen, maar het is niet bindend. Het is dus ook geen formele beslissing, u kunt er geen bezwaarschrift tegen indienen. De bedrijfsarts kan u over het deskundigenoordeel inlichten.

Voor klachten over het medisch handelen van de bedrijfsarts kan men zich wenden tot het medisch tuchtcollege.

 

Indienen van een klacht

Arbo Concern probeert de bij Arbo Concern aangesloten bedrijven en haar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Uw uiting van ongenoegen of klacht kunt u telefonisch aan iedere medewerker van Arbo Concern kenbaar maken. Onze medewerker noteert uw klacht en draagt zorg voor een juiste afhandeling.

U kunt er ook voor kiezen uw klacht per e-mail in te dienen.

  1. Download het klachtenformulier via de website van Arbo Concern.
  2. U kunt dit ingevulde klachtenformulier met als onderwerp ‘KLACHT’ versturen naar: klacht@arboconcern.nl.
  3. Wij sturen u direct na ontvangst een ontvangstbevestiging.

 

Opvolging
Indien u een klacht heeft ingediend dan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontvangst van de klacht. Er wordt binnen één week contact met u opgenomen om u te informeren wie de klacht in behandeling heeft en op welke termijn de klacht afgehandeld wordt.

Behandeling
De klacht wordt indien mogelijk binnen drie weken afgehandeld, de uiterste datum van afhandeling van uw klacht is zes weken. U wordt geïnformeerd door Arbo Concern over de klacht en de eventuele maatregelen.

Beroepsmogelijkheid
Als de klager ontevreden blijft dan kan dit binnen één kalendermaand schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directeur van Arbo Concern. De klacht wordt dan opnieuw in behandeling genomen.

De klager wordt in de gelegenheid gesteld mondeling, telefonisch of tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Arbo Concern, de klacht nogmaals toe te lichten bij de behandelaar van de klacht. Indien het noodzakelijk blijkt voor beide partijen kan naast de behandelaar ook de medewerker op wie zich de klacht toespitst aanwezig zijn bij dit gesprek. Vervolgens wordt dit gesprek schriftelijk vastgelegd dat de klager gebruik heeft gemaakt van deze mondelinge procedure.

Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid dan ontvangt de klager binnen twee kalenderweken een definitieve beslissing van de directeur.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de receptie van Arbo Concern op telefoonnummer 071-401 81 41.

Arbo Concern doet er alles aan om uw klacht samen met u en in goed vertrouwen op te lossen. Onze medewerkers staan u graag te woord.

ook beter werken?
stap over naar arboconcern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41