Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom hierin investeren?

29/09/2020 Preventie & Vitaliteit
Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom hierin investeren?

Duurzame inzetbaarheid voorkomt ellende voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie. Wanneer uw medewerkers goed in hun vel en op hun plaats zitten werkt dit door in uw bedrijfsresultaten. In dit artikel ontdekt u veel voorkomende uitdagingen en problemen die met duurzame inzetbaarheid overkomen kunnen worden. Ook leest u wat dit u oplevert en wat uw eerste stap is in het realiseren hiervan.

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij de werkgever zoveel mogelijk rekening houdt met de specifieke omstandigheden en wensen van de medewerkers in de verschillende fasen van hun. In het rapport ‘Duurzaam inzetbaar: werk als waarde’ (2010) wordt het omschreven als: “...het verrichten van arbeid op een zodanige manier dat de toekomstige mogelijkheid tot het verrichten van (deze) arbeid er niet door wordt ondermijnd, of positief geformuleerd, er zelfs door toeneemt”.

Duurzame inzetbaarheid strekt zich uit over alle aspecten van het werk of de werkomgeving. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid focuste tijdens de campagne ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’ op de belangrijkste deelgebieden:

  • Ongewenst gedrag op de werkvloer minderen
  • Agressie en geweld op de werkvloer minderen
  • Werkend leren mogelijk maken
  • Gezondheid en vitaliteit stimuleren
  • Fysieke belasting op het werk verminderen
  • Betrokkenheid van personeel bevorderen

Naast deze aspecten van duurzame inzetbaarheid kunt u ook denken aan organisatiecultuur en werksfeer, werkdruk, balans tussen werk en privé, leeftijd, competenties, leiderschap en managementstijl, bedrijfsgrootte, veiligheid, werktijden en waardering. Wanneer u met uw beleid inspeelt op deze factoren kan dat uw organisatie veel voordeel opleveren.

Waarom is duurzame inzetbaarheid juist nu relevant?

Duurzame inzetbaarheid is voor uw organisatie belangrijk, omdat het structureel aanpakken van problemen als productiviteitsverlies, verloop van personeel, stijgend verzuim, een negatieve werksfeer of organisatiecultuur u veel oplevert. Als u de volgende scenario’s binnen uw organisatie herkent is het de moeite waard u verder in duurzame inzetbaarheid te verdiepen.

 

Oudere medewerkers

De pensioenleeftijd gaat omhoog; medewerkers worden ouder. Deze leeftijd stijging binnen uw personeelsbestand brengt gezondheidsproblemen en nieuwe uitdagingen met zich mee waar doorgaans te weinig rekening mee wordt gehouden. Een kwart van de werkgevers vindt dat oudere medewerkers minder productief zijn en op basis van die prestaties ook nog eens te veel verdienen. Dit zorgt voor druk op de werkvloer voor andere medewerkers en op verzuim.

 

Krappe arbeidsmarkt

In een krappe arbeidsmarkt is het moeilijk het juiste personeel te vinden en/of om deze vast te houden. Het werkplezier binnen de organisatie gaat ten koste van werkdruk. Uit een dergelijke werkplek haalt uw medewerker geen voldoening en kan minder goed presteren. Gemotiveerd personeel trekt ander talent aan, maar op uw organisatie staat momenteel mogelijk niet te boek als goede werkgever.

 

Inspelen op veranderingen

Flexibel inspelen op een snel veranderende maatschappij en door technologische ontwikkelingen is moeizaam. Circa 57% van de werkgevers geeft aan dat benodigde kennis en vaardigheden momenteel snel veranderen en personeel hier niet op is toegerust, schrijft het AD. Deze ontwikkelingen zorgt voor onzekerheid, verhoogde werkdruk en verzuim. De kwaliteit en productiviteit van uw organisatie is niet wat het geweest is. Het lukt u niet om plannen te realiseren, omdat er weinig draagvlak is binnen uw organisatie. Uw werknemers voelen zich niet verantwoordelijk voor het werk en/of komen niet zelf met oplossingen en initiatieven. Zo blijkt uit onderzoek dat 80% van de Nederlanders doet wat hem of haar gevraagd wordt, maar geen stap extra. Door niet bewust werken gebeuren er soms ongelukken op de werkvloer die voorkomen hadden kunnen worden.

 

Organisatiecultuur

Door bijvoorbeeld een machocultuur of taboe op het onderwerp zijn fysieke of psychosociale klachten moeilijk bespreekbaar en heeft dit een negatieve impact op de werksfeer en verzuim. Het is moeilijk een open gesprek te hebben met uw medewerkers. U weet niet wat er onder hen speelt en of en hoe hun privéleven impact heeft op hun functioneren. Hierdoor weet u niet wat u kunt doen om op tijd bij te sturen. U of uw leidinggevenden vinden het moeilijk om te gaan met medewerkers die (dreigen te) verzuimen. Hoge verzuimkosten brengen de winstgevendheid van de organisatie in het geding.

 

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

Als u bovenstaande uitdagingen binnen uw organisatie herkent is het nodig duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in uw HR-beleid. Dit heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

 

Bevordering van de arbeidsproductiviteit

Wanneer u de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers voorop stelt houden zij het werk langer vol. Personeel met een slechte gezondheid zijn maar liefst 65% productief, maar medewerkers met een goede gezondheid zijn 83% productief.

 

Gemotiveerder personeel

Uw personeel is gemotiveerder door meer werkplezier en betrokkenheid van de leidinggevende(n) en het management. Dit zorgt voor weerbaarder personeel, minder verloop en het is goed voor uw imago. Betrokken personeel deelt graag (online) de prestaties met vrienden en familie, is loyaal en zet graag een stapje extra.

 

Het houden van kennis en expertise binnen de organisatie

Door oudere werknemers zo gezond mogelijk te houden en rekening te houden met hun behoeften en beperkingen behoudt u kennis en expertise langer binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen oudere medewerkers kennis overdragen aan de jongere medewerkers.

 

Verlaging van de verzuimkosten

Bij stressklachten en verzuim is er vaak sprake van combinatieproblematiek tussen werk en privé. Wanneer u rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van uw personeel zal zij deze problemen beter het hoofd kunnen bieden. Aandacht voor hun gezondheid zorgt voor een vermindering van verzuim met 5%.

Dit bespaart kosten als gevolg van doorbetaling van loon, re-integratie en productieverlies. Ook moet u denken aan kosten voor vervangend personeel. Deze kosten komen gemiddeld neer op 250 euro per dag. Uit een berekening in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat in een organisatie van 100 man, 1% minder ziekteverzuim jaarlijks gemiddeld 41 duizend euro oplevert. Ook levert elke euro die u investeert in de gezonde leefstijl van uw medewerker, u 3 euro verzuim kostenbesparing op.

 

Omzetstijging

Verzuim kan uw organisatie veel geld kosten en duurzame inzetbaarheid kan u veel (geld) opleveren. Investeren in duurzame inzetbaarheid verdient zich terug in de verhoging van productiviteit. Binnen grote zorgvriendelijke ondernemingen in Nederland is de netto extra omzetstijging 5,7 miljard euro! Uit onderzoek van CapGemini blijkt dat als u in een organisatie met 100 medewerkers de productiviteit met 1% verhoogt, dit zorgt voor een omzetstijging van 95 duizend euro per jaar.

Wanneer uw medewerkers goed in hun vel en op hun plaats zitten werkt dit door in uw bedrijfsresultaten.

Hoe te beginnen met duurzame inzetbaarheid?

Nu u heeft gelezen welke uitdagingen u met duurzaam inzetbaarheidsbeleid kunt overkomen en welke voordelen dit oplevert, is het van belang de eerste stappen in deze richting te zetten. Belangrijk is om te zorgen voor draagvlak hebben voor dit beleid en bijbehorende maatregelen binnen de organisatie. Daarvoor is het van belang met uw medewerkers en collega’s te praten. Een arbodienstverlener kan u begeleiden in dit traject en de vervolgstappen. Arbo Concern helpt u met het inventariseren van risico’s en veiligheid, preventief medische onderzoeken en verzuimbegeleiding. Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen hoe wij een dergelijk traject met u aanpakken!

Misschien ook interessant

Werkdruk en werkstress: Wat is het verband en hoe kunt u beide beheersen?
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) in kaart gebracht waar onze gezondheidheid door wordt bepaald. Het RIVM koos voor een aantal bepalende factoren of determinanten. Ongezonde voeding, weinig bewegen, problematisch alcoholgebruik, slechte luchtkwaliteit en psychosociale arbeidsbelasting. Samen verklaren deze determinanten tot ongeveer 40 procent van de ziektelast in Nederland. Interessant hierbij is dat psychosociale arbeidsbelasting(PSA) goed is voor bijna 20% van de ziektelast. Psychosociale arbeidsbelasting(PSA) krijgt in dit blog extra aandacht omdat deze een directe link heeft met werkdruk en werkstress. In dit blog zoeken we uit wat het verband is tussen werkdruk en werkstress en hoe je beide kunt beheersen.
Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen
Burn-out veroorzaakt door werkstress wordt door TNO beroepsziekte nummer 1 genoemd. Ook zit volgens onderzoek op dit moment 1 op de 5 medewerkers tegen een burn-out aan. Er wordt steeds meer werkstress ondervonden en burn-out is een reëel risico voor veel van uw werknemers. Omdat werknemers met burn-out vaak langdurig ziek zijn, is het essentieel een beleid te voeren dat zich concentreert op de preventie van burn-out. Maar hoe voorkom je een burn-out? In dit artikel nemen we de uitdagingen door hierbij komen kijken.
Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?
Werknemers werken niet alleen omdat ze een salaris krijgen. Een groot gedeelte van de mensen werkt juist omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals het werken bij een leuk bedrijf of het hebben van gezellige collega’s. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van werk en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder. Reden dus om als HR-verantwoordelijke manieren te vinden om uw werknemer te motiveren. Maar wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen van gemotiveerde werknemers? In dit artikel gaan we daarop in.