Wat is een succesvolle re-integratie en hoe pakt u die aan?

20/04/2020 Re-integratie
Wat is een succesvolle re-integratie en hoe pakt u die aan?

Wanneer een medewerker zich ziekmeldt is de kans groot dat deze binnen twee weken zijn of haar werkzaamheden weer hervat. Toch kan het ook voorkomen dat een medewerker langer niet kan werken, bijvoorbeeld door een ongeval of een burn-out. Zowel u als uw medewerker zijn dan verplicht te werken aan een goede re-integratie. In dit artikel leest u meer over het re-integratieproces, wanneer deze succesvol is en krijgt u enkele handreikingen om dit te bereiken.

 

Wat is re-integreren eigenlijk?

Alles eraan doen om uw medewerker weer terug in het arbeidsproces te krijgen is re-integreren. Zowel werknemer, als werkgever zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten inspanningen leveren en deze bijhouden in het re-integratiedossier. Re-integratie is geregeld in de Wet Poortwachter. In het algemeen kunnen we zeggen: hoe langer uw werknemer uit de roulatie is, hoe moeizamer het proces van re-integratie is. Om die reden is het belangrijk dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan, al is het met aangepaste werkzaamheden of een andere functie. Zowel werknemer als werkgever zijn verantwoordelijk.

 

Soorten re-integratie

Er zijn verschillende manieren van re-integratie mogelijk, namelijk re-integratie eerste spoor, tweede spoor en derde spoor. In dit artikel beperken we ons tot de eerste twee.

 

Re-integratie eerste spoor

Bij een re-integratie eerste spoor re-integreert uw medewerker bij dezelfde werkgever als waarin hij of zij werkzaam was voor het verzuim. Dit kan wel met aangepaste activiteiten of in een andere functie zijn. Uw medewerker is verplicht passende arbeid te aanvaarden.

 

Re-integratie tweede spoor

Wanneer het niet lukt uw medewerker te re-integreren bij de huidige werkgever kan hij of zij re-integreren bij een ander bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer er in uw organisatie geen mogelijkheid is tot het uitvoeren van passend werk. Er wordt dan passend werk voor hem of haar elders gezocht.

Hoe ziet een re-integratietraject eruit?

Het re-integratieproces wordt doorgaans beschreven met weeknummers en de bijbehorende verplichtingen en inspanningen.

 

 • Week 6: Binnen zes weken moet u een bedrijfsarts een probleemanalyse laten maken waarin onder andere staat wat de oorzaak van het verzuim is, een diagnose, de huidige behandeling en de potentiële toekomstige behandelingen, de beperkingen en eventueel de privésituatie.
   
 • Week 8:Samen met uw medewerker stelt u op basis van de probleemanalyse binnen acht weken een Plan van Aanpak op. Hierin beschrijven jullie wat jullie gaan doen om uw medewerker weer aan de slag te krijgen.
   
 • Elke 6 weken heeft u een voortgangsgesprek met uw medewerker om de ontwikkelingen van de re-integratie te bespreken en soms moet het plan van aanpak aangepast worden. Soms is een re-integratieproces grillig, zoals wanneer uw medewerker kanker heeft. Het is dan belangrijk dat er een flexibel Plan van Aanpak op maat wordt opgesteld. Belastbaarheid verandert door het proces heen en daardoor kunnen de gestelde doelen uit de probleemanalyse niet meer haalbaar zijn. Deze moet dan ook aangepast worden.
   
 • Week 42: U meldt uw zieke medewerker bij het UWV.
   
 • Week 44: Uw medewerker krijgt van het UWV een bevestiging en informatie over de acties die genomen moeten worden in het tweede jaar van ziekzijn.
   
 • Week 91: Als uw medewerker nog niet aan het werk is moet hij of zij een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of jullie beiden voldoende inspanningen hebben geleverd voor een succesvolle re-integratie.

 

Wat is een succesvolle re-integratie?

Hoe langer het duurt voordat uw medewerker weer terugkeert naar werk, hoe hoger de drempel is om daadwerkelijk weer aan het werk te gaan. Dit is vervelend voor uw medewerker, maar ook voor u frustrerend. Het kost u veel geld en uw medewerker wordt er ook niet beter van. Extra belangrijk dus om u in te zetten voor een succesvolle re-integratie, maar wanneer is hier sprake van?

Uiteindelijk heeft elk re-integratietraject een einddoel, zoals volledige terugkeer naar de huidige functie, maar dit kan ook zijn ander werk. Een succesvolle re-integratie houdt in dat zowel u als uw medewerker verantwoordelijkheid hebben gedragen voor de re-integratie en hiervoor de juiste inspanningen hebben geleverd. Jullie hebben samengewerkt om te komen tot de beste oplossingen binnen de huidige mogelijkheden en met een proactieve aanpak is uw medewerker weer zo snel als mogelijk aan de slag. Hij of zij is niet langer uit het arbeidsproces dan noodzakelijk.

Overigens is het zo dat als blijkt dat een van jullie niet voldoende inspanningen heeft geleverd om een vlotte re-integratie te bevorderen dit van invloed is op loondoorbetaling, het krijgen van eventuele sancties en uitkeringen. U dient daarom alle inspanningen bij te houden in het re-integratiedossier. Denkt u hierbij niet alleen aan het Plan van Aanpak, maar ook aan mailwisselingen, het feitelijk aantal gewerkte uren en een overzicht van activiteiten die zowel u als uw werknemer heeft ondernomen.

In het algemeen kunnen we zeggen: hoe langer uw werknemer uit de roulatie is, hoe moeizamer het proces van re-integratie is. Om die reden is het belangrijk dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan, al is het met aangepaste werkzaamheden of een andere functie.

Tips voor een snelle re-integratie

Soms kan het lang duren voordat een goede behandeling en daarna re-integratie gestart wordt. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer uw medewerker een burn-out heeft. Vaak komt uw medewerker eerst een aantal keren bij zijn of haar huisarts en/of praktijkondersteuner voordat er sprake is van langdurig verzuim. Er wordt vooral ingezet op de gezondheid van uw medewerker, maar minder op de relatie van uw medewerker met zijn of haar werk. Wanneer hij of zij langdurig ziek thuis is, zijn er een aantal zaken waarmee u het re-integratieproces bevordert, rekening houdend met de relatie van uw medewerker met het werk:

 

 • Start meteen met het re-integratieproces als u weet wat uw medewerker nog wel kan. Maak hier een plan voor en stel deze bij indien nodig.
 • Wanneer uw medewerker zelf een voorstel doet voor aangepaste werkzaamheden of werktijden, kijk hier dan serieus naar. Hij of zij weet zelf het beste waar hij of zij toe in staat is.
 • Ga dan ook altijd uit van wat uw medewerker wel kan in plaats van waar hij of zij beperkt in is. Focus op de restcapaciteit.
 • Een arbodienst, bedrijfsarts of re-integratiebureau kan u ondersteunen bij de re-integratie van uw medewerker. Laat hen naar uw Plan van Aanpak kijken. Zij hebben tevens vaak een netwerk aan psychologen, fysiotherapeuten en andere behandelcentra.
 • Wees proactief: ga op zoek naar een plek waar uw medewerker sneller geholpen wordt.
 • Open communicatie, wederzijds vertrouwen, een realistisch Plan van Aanpak en deskundige ondersteuning zijn essentieel.
 • Blijf betrokken en geïnteresseerd, toon aandacht en initiatief naar uw medewerker toe. Bied hulp aan waar mogelijk.
 • Let erop dat u uw zieke medewerker zich niet te erg onder druk gezet laat voelen, want dit werkt averechts of mondt uit in een terugval. Zeker wanneer uw medewerker een burn-out heeft neemt de angst om aan het werk te gaan alleen maar toe.
 • Bereid de terugkomst van uw medewerker goed voor: regel een goede werkplek, de juiste inlogcodes en instrueer collega’s, kies taken met niet te veel werkdruk.

 

Toegevoegde waarden van een arbodienst

Uit onderzoek onder duizend werknemers blijkt dat tweederde (zeer) tevreden is over de arbodienst. De casemanager of bedrijfsarts heeft voldoende tijd voor hen en de afhandeling van de ziekmelding verliep soepel. De bedrijfsarts wordt hoog gewaardeerd op vriendelijkheid, duidelijkheid in de gemaakte afspraken en het serieus nemen van het verzuim. Dit zijn allemaal belangrijke ondersteunende factoren om uw medewerker op een duurzame, maar vlotte manier te re-integreren in het werkende leven. De kennis en kunde van een arbodienst is onmisbaar wanneer u het beste met uw medewerker voor heeft en het de re-integratie zo succesvol mogelijk wilt laten verlopen.

Misschien ook interessant

Wat te doen tegen burn-out: herstel en re-integratie
Burn-out is een van de grootste redenen voor langdurig ziekteverzuim. TNO onderzocht dat in 2019 1,3 miljoen werknemers last van burn-out klachten hadden. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn voor Nederlandse bedrijven opgelopen tot 3,1 miljard. Volgens onderzoek is de gemiddelde duur van een burn-out op dit moment 290 dagen. Er hoort een moeilijk re-integratietraject bij dat lang kan duren, en nog langer als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke oorzaken van de burn-out van uw werknemer. Als werkgever kunt u veel doen om het proces soepeler te laten verlopen zodat uw werknemer spoedig weer zelfstandig aan het werk kan gaan. In dit artikel nemen we door wat u kunt doen tegen burn-out en bij de re-integratie van mensen met burn-out.
Wat is een succesvolle re-integratie en hoe pakt u die aan?
Wanneer een medewerker zich ziekmeldt is de kans groot dat deze binnen twee weken zijn of haar werkzaamheden weer hervat. Toch kan het ook voorkomen dat een medewerker langer niet kan werken, bijvoorbeeld door een ongeval of een burn-out. Zowel u als uw medewerker zijn dan verplicht te werken aan een goede re-integratie. In dit artikel leest u meer over het re-integratieproces, wanneer deze succesvol is en krijgt u enkele handreikingen om dit te bereiken.