Wat kost een arbodienst en welke winst behaalt u?

17/11/2022 Arbobeleid
Wat kost een arbodienst en welke winst behaalt u?

Bij het horen van kosten  en arbodienst denkt u onwillekeurig aan zieke werknemers die uw bedrijf of organisatie flink wat geld kosten. Zieke  werknemers die begeleidt moeten worden en een arbodienst die uurtje factuurtje schrijft. Wat kost een arbodienst en  welke winst behaalt u? Valt er überhaupt wel winst te behalen met het inschakelen van een  arbodienst?  Uit de meest recente Arbobalans, het tweejaarlijkse onderzoek van TNO, blijkt dat de gezamenlijke kosten voor loondoorbetaling bij ziekte in 2019 dertien miljard euro's  bedroegen. Een flink bedrag wat ligt te wachten om terug te worden verdiend  als u erin slaagt het ziekteverzuim binnen uw bedrijf of organisatie terug te dringen. Een arbodienst kan hierbij helpen met het implementeren van effectief verzuimbeleid

Wat kost een arbodienst?

Om de vraag gelijk te beantwoorden, een arbodienst rekent u per werknemer per jaar een bedrag tussen de 120 euro’s en 200 euro’s. Het tarief wordt bepaald door het type contract dat u afsluit met de arbodienst. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de hoogte van het verzuim binnen uw bedrijf of organisatie. De manier van werken van de arbodienst kan ook bepalend zijn voor het uiteindelijke tarief. Bij een groot personeelsbestand kunnen de kosten voor het inhuren van een arbodienst flink in de papieren lopen. Echter afgezet tegen de kosten van het totaal aan verzuimende werknemers zal blijken dat het inzetten van een arbodienst een verstandige investering is. De totale kosten  van  verzuimende werknemers zijn simpelweg vele malen hoger. 

Diensten waar u voor betaalt bij een arbodienst

Bij een arbodienst betaalt u voor de diensten die u als bedrijf of organisatie afneemt. Werkgevers of HRM zoeken naar een arbodienst die kan ontzorgen bij het terugdringen van ziekteverzuim en het begeleiden van zieke werknemers. Ook bij het implementeren en uitvoeren van het wettelijk bepaald arbobeleid  wordt de hulp ingeroepen van een gecertificeerde arbodienst. Werkgevers hebben een wettelijke verplichting om samen met werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. Hierbij is het inzetten van zogenaamde kerndeskundigen een verplichting. Een arbodienst kan een arbeidshygiënist, een veiligheidsdeskundige en een arbeids-en organisatiedeskundige aanleveren. Een arbodienst kan uw bedrijf of organisatie dus ondersteunen bij het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. In de praktijk wordt een arbodienst voornamelijk ingeschakeld voor het begeleiden van zieke werknemers. 

Wet verbetering Poortwachter

Uit de wet verbetering Poortwachter vloeit de verplichting voort om een bedrijfsarts in te schakelen. Een arbodienst kan een bedrijfsarts leveren voor de beoordeling of een werknemer ziek is of niet en in welke mate deze arbeidsongeschikt is. Daarnaast begeleidt de bedrijfsarts zieke werknemers gedurende de 104 weken dat zij ziek zijn. Gedurende het gehele traject kan de bedrijfsarts worden geconsulteerd. Hij is de spil in het hele proces.  Bij de re-integratie van werknemers onderhoudt de bedrijfsarts  het contact met zowel de werknemer als de werkgever. Waar nodig adviseert hij zoals na het maken van de probleemanalyse. 

Een bedrijfsartsen is ook de aangewezen deskundige die binnen uw organisatie of bedrijf zorgt draagt voor het uitvoeren van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek(PAGO).

Basiscontract 

De Arbowet verplicht werkgevers om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of een arbodienst om een gezond arbobeleid te kunnen uitvoeren. In het basiscontract worden werkafspraken vastgelegd aangaande de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Het basiscontract zorgt er ook voor dat bedrijfsartsen en arbodiensten hun werk op een professionele manier kunnen doen. Dit zorgt voor meer aandacht voor preventie van ziekte en ongevallen en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening. 

Arbodiensten bieden hun dienstverlening grofweg op twee manieren aan. Op basis van: 

 • verrichtingen
 • abonnement

Als u een contract afsluit met een arbodienst dan kan de betaling worden afgesproken op basis van verrichtingen.

U betaalt voor de aansluiting op het verzuimregistratiesysteem van de arbodienst. In de praktijk betaalt u per jaar een paar tientjes per medewerker. Naast de aansluiting op het verzuimsysteem  van de arbodienst betaalt u ook voor de inzet van kerndeskundigen zoals een bedrijfsarts of een casemanager

U weet van tevoren niet wat de kosten voor de arbodienst per jaar zullen zijn maar op basis van het gemiddelde ziekteverzuim en het aantal werknemers kan een inschatting worden gemaakt. In de praktijk wordt vaak rekening gehouden met een bedrag tussen de 100 euro’s en 150 euro’s per werknemer per jaar. 

Full service abonnement bij Arboconcern

Als u betaalt voor een abonnement met een arbodienst betaalt u voor de basisdienstverlening en kunt u kiezen voor een meer uitgebreid pakket. 
Bij een full service abonnement bij Arboconcern wordt u ondersteund door een casemanager en een bedrijfsarts en verzorgt de arbodienst ook de periodieke gezondheidsonderzoeken voor uw personeel.
Preventie

Bij gezond arbobeleid hoort preventie hoog op de prioriteitenladder te staan. In de visie van Arboconcern slaagt verzuimreductie pas als  werkbelasting en belastbaarheid van uw werknemers nauwgezet in de gaten worden gehouden en op elkaar worden afgestemd.  Bij Arboconcern is er aandacht voor uw werknemers maar ook voor u als ondernemer of organisatie.  Arboconcern heeft een moderne visie op verzuim.  Het team van Arboconcern bestaat uit bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers, veiligheidsdeskundigen, psychologen en re-integratie deskundigen. Allemaal arbo-professionals die nauw samenwerken en goed contact met u houden. Arboconcern leert u en uw bedrijf of organisatie goed kennen om u en uw bedrijf goed te  kunnen adviseren en ontzorgen. 

Welke winst behaalt u met een arbodienst?

De winst die te behalen valt met een arbodienst kan bij middelgrote en grote bedrijven zo groot zijn dat u als leidinggevende of als werkgever er niet omheen kunt. Welke winst u kunt behalen heeft te maken met de mate waarin u erin slaagt het ziekteverzuim terug te dringen. Daarbij kan de hulp van een arbodienst heel nuttig zijn. Soms bestaat het beeld dat een arbodienst voornamelijk veel geld kost. Natuurlijk betaalt u als werkgever het nodige voor ondersteuning en ontzorging door een arbodienst. Het inzetten van een arbodienst kan ook veel opleveren.  Juist uitgedrukt in harde euro’s. Zoals eerder genoemd becijferde TNO dat het bedrijfsleven per jaar zo’n 13 miljard aan verzuimkosten laat liggen. Dat is zoveel dat bedrijven en organisaties er niet om heen kunnen.  Er ligt dus een flink bedrag aan verzuimkosten dat terugverdient kan worden.

Uit het rapport Arbo in bedrijf 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maar ook uit de rapportage van 2019 blijken twee zaken:

 • Grote bedrijven houden zich beter aan de wettelijke verplichtingen van de Arbowet. 
 • Bedrijven die een contract hebben met een arbodienstverlener leven het beste de bepalingen van de Arbowet na. 95% van deze bedrijven hebben ziekteverzuimbegeleiding en 49% heeft vrije toegang tot het spreekuur van de bedrijfsarts. 

Een voorbeeld maakt uw potentiële winst meer inzichtelijk. Een bedrijf met 1300 medewerkers heeft 60 werknemers in de WGA.  Het totaal verzuim is opgelopen tot 10%. Volgens het bedrijf kost elk van deze zieke werknemers het bedrijf 200.000 euro’s. Het totaal aan verzuimkosten zou 12 miljoen euro’s bedragen. 

Het bedrijf becijfert dat een contract met een arbodienst op jaarbasis 250.000 euro’s kost. De kosten van een jaarcontract met een arbodienst zijn in dit geval iets hoger dan de kosten van één  zieke werknemer in de WGA. Bij een full-service abonnement bij een arbodienst is de kans groot dat een aanzienlijk deel van het verzuim terugloopt. Dat betekent voor uw bedrijf dat een arbodienst u heel veel winst kan opleveren..

De kosten voor een arbodienst zijn een fractie van de kosten van langdurig ziekteverzuim waarbij uitgegaan wordt van 250 euro per dag per werknemer.

Conclusie

Wat een arbodienst kost is vaak tussen de 120 en 200 euro’s per medewerker per jaar. Echter de winst die u behaalt kan vele malen groter uitvallen. Een arbodienst ondersteunt en ontzorgt uw bedrijf of organisatie. U kunt met de ondersteuning door een arbodienst beter de wettelijke bepalingen van zowel de Arbowet als de wet verbetering Poortwachter naleven. Belangrijker is dat met een gezond arbobeleid uw werknemers minder verzuimen en dat het werkplezier op peil blijft. De grote winst is te behalen in het terugdringen van langdurig verzuim. De Arbowet verplicht u bij ziekteverzuim om kerndeskundigen als een bedrijfsarts in te schakelen. Een gecertificeerde arbodienst heeft de kerndeskundigen in huis die de wet verplicht. Een bedrijfsarts.

 

Take Away

 • Een arbodienst kan bedrijven en organisaties ondersteunen bij het effectief terugdringen van ziekteverzuim en het begeleiden van zieke wernemers.
 • De kosten voor een arbodienst variëren grofweg tussen 120 euro’s en 200 euro’s.
 • Een arbodienst kan u helpen wettelijke bepalingen van zowel de Arbowet als de wet verbetering Poortwachter na te leven.
 • U bent verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.
 • Een arbodienst kan kerndeskundigen als een arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige, arbeidsdeskundige inzetten.
 • Ook psychologen, trainers en casemanagers kunnen door een arbodienst worden ingezet. 
 • Een arbodienst kost u vaak minder dan de kosten van het gemiddelde ziekteverzuim.
 • Bij grote bedrijven kan het inzetten van een arbodienst aanzienlijke winst opleveren.

Misschien ook interessant

De Arbowet: een beknopte uitleg en het belang hiervan voor uw verzuimbeheer
Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar mensen werken zijn er risico’s voor de arbeidsomstandigheden. Daarom is een goede Arbowet en de naleving ervan belangrijk. Er is momenteel werk in overvloed in Nederland. In 2015 waren er 9,8 miljoen banen en eind 2022 waren dat er 11,4 miljoen. De arbeidsmarkt is flink in beweging en dat zet de nodige druk op werknemers. De Arbowet is het fundament van het Nederlandse arbeidsrecht en vormt de spil in het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden, een aspect dat onlosmakelijk verbonden is met effectief verzuimbeheer. Voor HR-professionals en werkgevers biedt een grondige kennis van de Arbowet niet alleen de sleutel tot minder ziekteverzuim en compliance, maar ook tot het creëren van een productieve en gezonde werkomgeving.
Het RI&E-plan van aanpak: Stappen voor het aanpakken van risico's
Als werkgever of HR-professional bent u ongetwijfeld bekend met de term risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Echter, het ontwikkelen van een effectief plan van aanpak na uw RI&E is een stap die vaak minder aandacht krijgt, maar van cruciaal belang is. Het komt nog te vaak voor dat bedrijven niet over een deugdelijk plan van aanpak beschikken volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het plan van aanpak bepaalt hoe u de geïdentificeerde risico's daadwerkelijk gaat aanpakken. In deze blog, duiken we dieper in de stappen en aanpak voor het effectief aanpakken van risico's.
 Waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is van de Arbowet
De laatste jaren is er meer aandacht voor de risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E) en voor het daadwerkelijk uitvoeren ervan. In de Arbowet is bepaald dat het uitvoeren van de RI&E een wettelijke verplichting is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met het Meerjarenprogramma RI&E. In de 3e voortgangsbrief van 13 juni 2023 schrijft de minister dat de gevolgen van onder andere grensoverschrijdend gedrag, arbeidsongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zowel voor werknemers als voor de maatschappij als geheel bijna niet te overschatten zijn. Laten we eens kijken waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is en wat de arbowet erover zegt.