Bespaar kosten door ziekteverzuim te verlagen

13/02/2021 Verzuim
Bespaar kosten door ziekteverzuim te verlagen

Een gezond bedrijf draait op gezonde werknemers. Door ziekteverzuim loopt een bedrijf namelijk veel omzet mis en wordt de productiviteit onderbroken. Ziekteverzuim verlagen en terugdringen is dan cruciaal om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Door inzicht te krijgen in de kosten wordt duidelijk hoe zeer ziekteverzuimbeheersing belangrijk is voor het succes van een bedrijf. In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende kosten die gemaakt kunnen worden bij ziekteverzuim.

De cijfers bij ziekteverzuim

Volgens onderzoek schat 71% van de bedrijven ziekteverzuimkosten te laag in. Ziekteverzuim kost Nederlandse bedrijven jaarlijks ruim €13 miljard aan kosten van loondoorbetaling volgens onderzoeksbureau TNO. En dat bedrag dekt niet eens de overige kosten die komen kijken bij ziekteverzuim, zoals vervanging van de zieke werknemer, verzuimbegeleiding, en re-integratiekosten. Ziekteverzuim kost over het algemeen ongeveer 2,5 keer het salaris dat u normaal betaald aan een werknemer. Hoeveel u daadwerkelijk betaald ligt natuurlijk aan de hoogte van het oorspronkelijke salaris en of u eventueel verzekerd bent. Op verzuimkosten.nl kunt u een inschatting maken van de verzuimkosten van een werknemer. 

 

Om de urgentie van een goed ziekteverzuimbeleid gericht op ziekteverzuim verlagen te illustreren is het handig om te weten wat voor kosten er precies vastzitten aan ziekteverzuim. Lees hieronder een aantal kostenposten waar u op moet letten wanneer u te maken krijgt met ziekteverzuim.

Directe kosten

Doorbetaling van de werknemer en risico op loonsanctie

Volgens UWV zijn werkgever wettelijk verplicht de eerste twee jaar het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dat moet tenminste 70% van het brutoloon zijn. Er zijn hierbij een aantal punten te noemen:

 • Indien 70% van het brutoloon lager is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag. Natuurlijk in verhouding tot het aantal uur dat de werknemer werkt volgens contract.
 • Hoeveel loon u betaald is vastgelegd in het CAO of de arbeidsovereenkomst. Vaak staat daarin dat het eerste jaar 100% wordt doorbetaald en het tweede jaar 70%. 
 • Hieronder vallen ook vakantiegeld en pensioenpremie.
 • Indien u het tweede jaar ook doorbetaald, is dit 70% van het brutoloon. Als dit lager is dan het minimumloon hoeft dit dan niet te worden aangevuld. De werknemer kan zelf een toeslag aanvragen bij het UWV als zijn loon daaronder valt.
 • Het salaris kan bestaan uit verschillende componenten, zoals overwerktoeslag en provisie. Deze kunnen meegeteld worden in de doorbetaling. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris dat de werknemer zou verdienen.
 • Wanneer uw werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt bij aanvang van ziekteverzuim is het de regel dat u maximaal 13 weken tenminste 70% van het loon doorbetaald. Dit wordt aangevuld bij een loon dat lager uitkomt dan het minimumloon. Loopt het contract van uw werknemer af terwijl hij nog geen 13 weken ziek is, dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. 

Re-integratietraject

Naast het loon is de belangrijkste kostenpost waar u direct mee te maken krijgt, het re-integratietraject. De werkgever en werknemer zijn verplicht mee te werken aan dit traject volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet is erop gericht de zieke werknemer zo snel mogelijk weer in staat tot werken te brengen en het ziekteverzuim te verlagen. Hierbij wordt onder andere een dossier aangemaakt en een plan van aanpak. Een aantal punten waarbij kosten kunnen worden gemaakt:

 • Bedrijfsarts. Wanneer uw werknemer ziek wordt is het wettelijk verplicht een bedrijfsarts in te huren. Dit kan een particuliere bedrijfsarts zijn of iemand onder contract van een arbodienst. 
 • Wanneer de werknemer wel werk kan uitvoeren ook wanneer dit niet zijn normale werkzaamheden zijn, moet de werkgever er alles aan doen om passend werk te vinden voor hem. Hieraan kunnen verschillende kosten gebonden zijn, zoals een aangepaste werkplek, omscholingskosten en eventueel deskundige adviseurs die hierbij helpen.
 • Na twee jaar kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Als UWV vindt dat u, naar aanleiding van het aangemaakte dossier, niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie kan hier een loonsanctie aan vast zitten. Dit betekent dat u verplicht bent maximaal 1 jaar het loon langer door te betalen. Ontslag is hierbij ook niet mogelijk.
 • Kosten kunnen bespaard worden wanneer uw werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie. Dan verliest hij het recht op doorbetaling. U moet de werknemer hier wel tijdig op wijzen.

Indirecte kosten

Verlaagde productiviteit

Indirecte kosten hebben hoofdzakelijk te maken met het voortzetten van de bedrijfscontinuïteit. Het missen van een werknemer kan bijvoorbeeld zorgen voor een vermindering van de productiviteit van het bedrijf. Om de productiviteit weer te stimuleren zijn er uit verschillende mogelijkheden te kiezen. Hierbij maakt u extra kosten, maar kunt u ook besparen op het verlies van omzet. Hoofdzakelijk gaat het om vervanging van de nieuwe werknemer, of vervanging van het verlies van de productiviteit van de missende werknemer. Ziekteverzuim verlagen en terugdringen is een taak daarnaast. 

Vervangende medewerker inhuren

Een aantal punten die kunnen worden aangestipt als het gaat om kostenposten wanneer u een vervangende werknemer in dienst neemt:

 • De vervanger moet naast de zieke werknemer betaald worden. Dit betekent dat u twee werknemers betaald voor het werk van één
 • Om een competente werknemer te zoeken kunt u betalen om een wervingsbureau in te schakelen
 • De vervangende werknemer heeft eventueel niet dezelfde vaardigheden als uw zieke werknemer. Dit kan effect hebben op de productiviteit of de kwaliteit van het werk
 • De vervanger heeft een inwerkperiode waarin deze nog niet het volledige werk kan uitvoeren
 • Wanneer de zieke werknemer een contact van belangrijke klanten was en een vervanger dit oppakt, kan dit effect hebben op de klantrelatie. Een aantal voorbeelden hierbij:
  • Aan het missen van deadlines kunnen boetes zijn verbonden
  • Het aangeleverde werk van de vervanger is wellicht niet van dezelfde kwaliteit wat kan leiden tot ergernis bij de klant
  • De vervanger heeft niet dezelfde relatie met de klant opgebouwd, en dit kan resulteren in ontevredenheid bij de klant die eventueel zelfs het contract kan verbreken hierom. Klanten hebben namelijk over het algemeen geen emotionele relatie met het bedrijf, maar met de contactpersoon.

Andere opties

Indien u ervoor kiest geen vervanger in te huren en het werk te laten opvangen door de rest van het team kunnen hier weer andere problemen ontstaan die kosten kunnen opleveren. Het kan namelijk averechts werken bij ziekteverzuim verlagen en terugdringen.

 • Uw overige werknemers kunnen bijvoorbeeld overwerkt raken, wat weer kan leiden tot meer ziekteverzuim en dus meer kosten
 • Het bedrijf zou imagoverlies kunnen lijden wanneer het percentage ziekteverzuim te hoog ligt, dit is namelijk een teken van een haperend bedrijf. Een laag imago kan betekenen dat u minder klanten trekt

Ziekteverzuim verlagen en terugdringen

Ziekteverzuim van een werknemer kost een bedrijf over het algemeen al een hoop geld, en binnen een bedrijf met een hoog percentage ziekteverzuim kan dit alleen maar oplopen. Het verzuim lijkt de laatste jaren ook alleen maar te stijgen. In 18 jaar is het verzuim niet zo hoog geweest als nu met een stijging van 4,9 procent. Onder de verzuimredenen vallen:

 • Psychische klachten, overspannenheid of burn-out (27%)
 • Klachten aan het lichaam (24%)
 • Griep (12%)
 • Overig verzuim (37%)

Volgens het onderzoek van TNO verzuimt 47% van de werknemers en is 47% van de verzuimdagen werkgerelateerd. Nu kan iedereen wel eens een griepje hebben, en dit verzuim is meestal kortstondig en heeft weinig gevolgen. Werkgerelateerd ziekteverzuim betekent dat dit verzuim rechtstreeks door het werk komt, of het nu gaat om conflicten op de werkvloer, werkstress of onveilige werkomstandigheden. Dit zijn vaker situaties waarbij u te maken krijgt met lang ziekteverzuim. Het goede nieuws is dat u hierop invloed heeft en maatregelen kunt treffen. Bijvoorbeeld met het opstellen van een effectief ziekteverzuimbeleid.

Een gezond bedrijf draait op gezonde werknemers. Door ziekteverzuim loopt een bedrijf namelijk veel omzet mis en wordt de productiviteit onderbroken.

Takeaways

 • Ziekteverzuim verlagen en terugdringen is essentieel voor een productief bedrijf
 • Een van de belangrijkste kostenposten is de doorbetaling van de zieke werknemer. Volg de regels van UWV en de Wet verbetering poortwachter goed op om andere kosten bij de re-integratie te besparen
 • Verlaagde productiviteit opvangen zorgt voor indirecte kosten waar u zeker een oog op moet houden. Een vervangende medewerker kost geld, maar ook wanneer u het werk door de rest van het team laat opvangen kan dit extra geld kosten
 • De cijfers zeggen dat ziekteverzuim over het algemeen toeneemt. Beheersing, het verlagen en terugdringen van ziekteverzuim is dus belangrijk. Een effectief ziekteverzuimbeleid kan worden ontwikkeld met advies van een arbodienst

Ziekteverzuim kost bedrijven jaarlijks veel geld. Een belangrijke uitdaging bij ziekteverzuim verlagen en terugdringen is het opstellen van een effectief ziekteverzuimbeleid. Arbo Concern biedt de expertise om samen met u een beleid op maat te maken. Met de diensten van Arbo Concern voorkomt u eventuele boetes en onnodig grote kosten bij het re-integratietraject. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om te bespreken hoe we dit zouden aanpakken bij uw bedrijf!

Misschien ook interessant

Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim voor werkgevers
Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim bepalen voor een groot deel hoe u als werkgever ziekteverzuim tegengaat. Een stijgend ziekteverzuim kan wijzen op dieperliggende problemen binnen uw organisatie of bedrijf en vereist een zorgvuldige en wettelijk onderbouwde aanpak. In deze blog verkennen wij een aantal arbeidsrechtelijke aspecten die van belang zijn bij ziekteverzuim, en bieden wij praktische handvatten voor een effectief verzuimbeleid.
De wet verbetering poortwachter en het belang hiervan voor het beheersen van langdurig ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar geven onmiskenbaar een zorgwekkende trend aan in het ziekteverzuim. Waar in het eerste kwartaal van 2014 het gemiddeld ziekteverzuim nog 4% was, liep dit op tot een record van 6,3% in het eerste kwartaal van 2022. Ondanks dat het ziekteverzuim sindsdien is teruggelopen blijft het belangrijk voor HR-professionals en werkgevers om effectieve strategie├źn te implementeren voor het beheersen van ziekteverzuim. De Wet verbetering poortwachter speelt hierin een cruciale rol, waarbij het doel is langdurig verzuim te verminderen en een vlotte re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.
Wetgeving omtrent ziekteverzuim waar u als werkgever van op de hoogte moet zijn
We leven in historische tijden. Nog nooit sinds de jaren zeventig hadden werkgevers zoveel moeite om aan personeel te komen en nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. De piek was in de zomer van 2022. 143 vacatures op elke 100 werklozen. Arbeidskrapte leidde tot oplopende werkdruk bij werknemers en die leidde weer op zijn beurt tot hoger ziekteverzuim. De krapte op de arbeidsmarkt is iets afgenomen maar zal aanhouden. Daarom is het belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van wetgeving omtrent ziekteverzuim. Als een werknemer ziek wordt heeft u de wettelijke verplichting om samen met de zieke werknemer te zorgen voor een zo goed mogelijk herstel en reintegratie. Daarom besteden we in deze blog aandacht aan de wetgeving waarvan u op de hoogte moet zijn. Relevante wetten, een stappenplan bij ziekteverzuim en uw verantwoordelijkheden als werkgever bij ziekteverzuim.