Lees het laatste
Arbo nieuws
Arbo Concern
Ziekteverzuimverzekering, verplichtingen en voordelen
Ziekteverzuim staat hopelijk hoog op uw agenda. Een zieke werknemer kan u tot 405 euro per dag kosten, waarmee de financiële impact van ziekteverzuim op uw onderneming niet onderschat mag worden. Zeker als werknemers langdurig ziek zijn, is het belangrijk dat uw onderneming zich hiertegen beschermt. Een belangrijk instrument dat u kunt inzetten om zich te beschermen tegen de financiële impact van ziekteverzuim is de ziekteverzuimverzekering. In deze blog verkennen we de verplichtingen bij ziekteverzuim en voordelen van de ziekteverzuimverzekering en hoe deze u kan helpen te focussen op de wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim die onder andere door de Wet verbetering poortwachter worden opgelegd.
23/5/2024 Verzuim
De noodzaak van een up-to-date ziekteverzuimbeleid
Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) dat is uitgevoerd naar ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel, blijkt dat een duidelijk en up to date ziekteverzuimbeleid in combinatie met persoonlijke aandacht voor werknemers een voorwaarde is voor laag ziekteverzuim. Voor het succes van uw organisatie en het welzijn van uw medewerkers is naast een up to date ziekteverzuimbeleid goed management door leidinggevenden noodzakelijk. U heeft een ziekteverzuimbeleid nodig dat echt werkt en uw organisatie onderscheidt. We helpen u op weg in deze blog.
10/5/2024 Verzuim
Ziekteverzuim dossiers. Richtlijnen met betrekking tot bewaartermijnen
Adequaat beheer van ziekteverzuim dossiers is essentieel binnen uw organisatie. Het gaat niet alleen om naleving van de wet, maar ook om het waarborgen van een gestroomlijnde bedrijfsvoering en het bieden van optimale ondersteuning aan uw werknemers. In deze blog delen we praktische richtlijnen en tips voor het correct bewaren van ziekteverzuim dossiers, zodat u uw HR-processen kunt optimaliseren.
09/5/2024 Verzuim
Effectief aanspreken van werknemers bij ziekteverzuim
Effectief aanspreken van werknemers bij ziekteverzuim vereist betrokkenheid bij de zieke werknemer maar ook een correcte houding en gedrag. Ziekteverzuim is vaak een uitdagend vraagstuk binnen veel organisaties en bedrijven, met een directe invloed op productiviteit en werknemerswelzijn. De manier waarop u als werkgever met ziekteverzuim omgaat, is vaak bepalend voor het herstel en de betrokkenheid van werknemers. In deze blog bespreken we effectieve strategieën om werknemers aan te spreken bij ziekteverzuim, gebaseerd op recent onderzoek en praktijkervaring.
03/5/2024 Verzuim
Wat werkgevers wel en niet mogen vragen bij ziekteverzuim
Wat werkgevers wel en niet mogen vragen bij ziekteverzuim wordt grotendeels door de wet bepaald. Uw taak als HR-professional of werkgever is onder andere om ziekteverzuim effectief te beheren binnen uw organisatie of onderneming. Het correct stellen van vragen aan zieke werknemers is hierbij essentieel. Het is daarbij belangrijk om te weten welke vragen u wel en niet kunt stellen uit privacyoverwegingen. Naast wettelijke bepalingen zijn er ook ethische overwegingen die meespelen. In deze blogpost delen we concrete voorbeelden van wat u wel en niet mag vragen bij ziekteverzuim. Deze informatie helpt u om compliant te blijven en een positieve werkomgeving te bevorderen.
02/5/2024 Verzuim
Inzicht in de controlevoorschriften bij ziekteverzuim
Op 11 januari 2024 vernietigde de rechtbank Gelderland een ontslag op staande voet van een werknemer die zich volgens de werkgever onterecht ziek had gemeld. De rechter was van mening dat de werkgever eerst een waarschuwing had moeten geven en loonopschorting had moeten toepassen alvorens over te gaan tot ontslag. Inzicht in de controlevoorschriften bij ziekteverzuim is belangrijk om te voorkomen dat de ziekmelding van uw werknemer tenslotte eindigt met juridisch getouwtrek. Het beheren van afwezigheid wegens ziekte vereist niet alleen empathie en ondersteuning voor werknemers, maar dus ook inzicht in de controlevoorschriften bij ziekteverzuim. In deze blog duiken we dieper in op deze voorschriften en wat ze inhouden.
26/4/2024 Verzuim
De belangrijkste regels bij ziekteverzuim voor werkgevers
Voor werkgevers is kennis van de belangrijkste regels bij ziekteverzuim een must, om twee redenen: de Wet verbetering poortwachter verplicht u een nauwgezet stappenplan te volgen, en ziekteverzuim kost u veel geld. Een zieke werknemer kost u tot 400 euro per dag. Een goed begrip van de belangrijkste regels bij ziekteverzuim helpt u als werkgever dus om aan wettelijke vereisten te voldoen en de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Met een goed begrip en inzicht in de regels voor ziekteverzuim kunt u de gezondheid en productiviteit van uw medewerkers verbeteren. In tijden van arbeidstekorten is dat extra belangrijk. In deze blog bespreken we de belangrijkste regels rondom ziekteverzuim die u als werkgever of HR-professional moet kennen en toepassen.
25/4/2024 Verzuim
Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim voor werkgevers
Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim bepalen voor een groot deel hoe u als werkgever ziekteverzuim tegengaat. Een stijgend ziekteverzuim kan wijzen op dieperliggende problemen binnen uw organisatie of bedrijf en vereist een zorgvuldige en wettelijk onderbouwde aanpak. In deze blog verkennen wij een aantal arbeidsrechtelijke aspecten die van belang zijn bij ziekteverzuim, en bieden wij praktische handvatten voor een effectief verzuimbeleid.
29/3/2024 Verzuim
De wet verbetering poortwachter en het belang hiervan voor het beheersen van langdurig ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar geven onmiskenbaar een zorgwekkende trend aan in het ziekteverzuim. Waar in het eerste kwartaal van 2014 het gemiddeld ziekteverzuim nog 4% was, liep dit op tot een record van 6,3% in het eerste kwartaal van 2022. Ondanks dat het ziekteverzuim sindsdien is teruggelopen blijft het belangrijk voor HR-professionals en werkgevers om effectieve strategieën te implementeren voor het beheersen van ziekteverzuim. De Wet verbetering poortwachter speelt hierin een cruciale rol, waarbij het doel is langdurig verzuim te verminderen en een vlotte re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.
18/3/2024 Verzuim
Wetgeving omtrent ziekteverzuim waar u als werkgever van op de hoogte moet zijn
We leven in historische tijden. Nog nooit sinds de jaren zeventig hadden werkgevers zoveel moeite om aan personeel te komen en nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. De piek was in de zomer van 2022. 143 vacatures op elke 100 werklozen. Arbeidskrapte leidde tot oplopende werkdruk bij werknemers en die leidde weer op zijn beurt tot hoger ziekteverzuim. De krapte op de arbeidsmarkt is iets afgenomen maar zal aanhouden. Daarom is het belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van wetgeving omtrent ziekteverzuim. Als een werknemer ziek wordt heeft u de wettelijke verplichting om samen met de zieke werknemer te zorgen voor een zo goed mogelijk herstel en reintegratie. Daarom besteden we in deze blog aandacht aan de wetgeving waarvan u op de hoogte moet zijn. Relevante wetten, een stappenplan bij ziekteverzuim en uw verantwoordelijkheden als werkgever bij ziekteverzuim.
04/3/2024 Verzuim
Voorkomen van verzuim: De rol van werkgevers en werknemers in het voorkomen van ziekteverzuim
Voorkomen van verzuim wint in alle sectoren van onze economie en bestuur aan belang. Het verzuimpercentage bereikte in 2022 een record van 8,8% binnen de zorgsector. Het was het hoogste verzuimpercentage in 20 jaar. Het ziekteverzuim is in 2023 afgenomen maar blijft een belangrijk aandachtspunt gezien de gevolgen van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande druk op de arbeidsmarkt. Hoog tijd om de rol van zowel werkgevers als werknemers onder de loep te nemen als het gaat om het voorkomen van ziekteverzuim. We onderzoeken daarbij hoe het staat met ziekteverzuim in Nederland. We kijken naar wat in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd over de rollen van werkgevers en werknemers in het voorkomen van ziekteverzuim, waarbij we kijken naar hoe werkgevers en werknemers het beste ziekteverzuim kunnen voorkomen.
27/11/2023 Verzuim
Verzuimmanagement op maat: Aanpassing van verzuimbeleid op basis van bedrijfsbehoeften
We zitten midden in het griepseizoen en kortlopend ziekteverzuim is nu wat aandacht vraagt. Ziekteverzuim in het algemeen vraagt om goed verzuimmanagement, waar een op maat gemaakt verzuimbeleid essentieel is voor het succes van uw bedrijf. In deze blog bespreken we gedetailleerd het nut van verzuimmanagement op maat en hoe u uw verzuimbeleid effectief kunt aanpassen aan de unieke uitdagingen en behoeften van uw bedrijf of organisatie, verrijkt met praktische voorbeelden.
20/11/2023 Verzuim